Ochrana soukromí

INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Tyto Informace o ochraně osobních údajů (dále jen „Informace“) slouží k informování subjektu údajů o zpracování osobních údajů, které budou společnosti Dermacol, a.s., IČO: 24766208, se sídlem Výtvarná 1023/4, 161 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16659, (dále jen „Dermacol“), poskytnuty v souvislosti s užíváním webových stránek www.dermacol.cz, s uzavřením kupní smlouvy či za jiným účelem.

Společnost Dermacol zpracovává veškeré osobní údaje svých zákazníků v souladu s právními předpisy, a to zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Společnost Dermacol přijala opatření na zabezpečení osobních údajů ve smyslu Nařízení a dbá na dodržování povinnosti mlčenlivosti a dalších pravidel etiky při práci s osobními údaji.

A. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Zákazníkem“ se pro účely této Informace rozumí fyzické osoby po dosažení věku 16 let, které jsou uživateli internetové prodejny a webových stránek Dermacol a jejichž osobní údaje jsou společností Dermacol zpracovávány ve smyslu článku 4 odst. 2 Nařízení. Zákazník je subjektem údajů ve smyslu článku 4 odst. 1 Nařízení.

Společnost Dermacol je „Správcem“ osobních údajů ve smyslu článku 4 odst. 7 Nařízení.

Kontaktní údaje Správce:
Dermacol, a.s., IČ: 24766208
Výtvarná 1023/4, 161 00 Praha

Uzavření kupní smlouvy

Při prodeji zboží prostřednictvím internetového obchodu Dermacol na adrese www.dermacol.cz, je mezi zákazníkem, jakožto kupujícím, a společností Dermacol, jakožto prodávajícím, uzavřena kupní smlouva. Pro uzavření a realizaci kupní smlouvy jsou společností Dermacol v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) Nařízení zpracovávány osobní údaje zákazníka. Realizací kupní smlouvy se rozumí zejména vyřízení objednávky, plnění ze smlouvy zahrnující např. související komunikaci se zákazníkem, předání objednávky společnosti zajišťující přepravu zboží, vedení příslušné evidence pro účely reklamací, vedení účetnictví atd.

Registrace zákazníka

Pokud se zákazník registruje prostřednictvím internetových stránek www.dermacol.cz, budou v souvislosti s touto registrací zpracovány jeho osobní údaje, a to k účelům, k nimž poskytl zákazník při registraci svůj souhlas. Zakliknutím políčka „souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely zákaznické registrace“ a potvrzením tlačítkem „REGISTROVAT SE“ vyjadřuje zákazník svobodný souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro účely registrace (tj. vytvoření, vedení a změny zákaznického účtu, zařazení do věrnostního programu, získání a uplatnění bonusů, apod.) a interní analýzy dat. Zakliknutím dalších políček souhlasů uvedených v registračním formuláři nebo zákaznickém účtu, vyjadřuje zákazník svobodný souhlas se zpracováním osobních údajů k účelu, který je vždy uveden u příslušného políčka (např. zasílání obchodních sdělení). Osobní údaje zákazníka budou zpracovávány pouze pro ty účely, ke kterým poskytne souhlas (u nichž zaklikne příslušné políčko nebo vybere příslušnou volbu). Pokud zákazník zaklikne jen některá políčka nebo vybere jen některou volbu, budou jeho osobní údaje, vedle účelu registrace, vedení a změn zákaznického účtu, zpracovávány pouze k účelům uvedeným u políček, která vybral. Pokud zákazník nezaklikne žádné z uvedených políček daných na výběr, budou jeho osobní údaje zpracovávány pouze pro účely registrace. Údaje zpracovávané pro účely registrace je společnost Dermacol oprávněna využívat mimo jiné pro účely ověření totožnosti zákazníka (např. zákazníka jejich prostřednictvím kontaktovat). Zákazník může registraci kdykoliv zrušit, a to výslovným a určitým projevem v písemné formě, adresovaným společnosti Dermacol, a to poštou nebo elektronicky na e-mail eshop@dermacol.cz. Zrušením registrace bude ukončeno zpracování osobních údajů zákazníka ke všem účelům, ke kterým zákazník udělil v souvislosti s registrací souhlas. Zrušení registrace je bezplatné.

Osobní údaje zákazníka jsou zpracovávány na základě souhlasu.

Osobní údaje zákazníka budou pro účely registrace a případně další účely, k nimž zákazník vyjádří souhlas, zpracovány v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, kontaktní telefon, datum narození, pohlaví.

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely registrace a případné další účely, ke kterým zákazník udělí souhlas, je udělován na dobu trvání zákaznické registrace, nejdéle však na dobu 20 let od jeho udělení.

Osobní údaje zákazníka mohou být dále předány/zpřístupněny společnosti SiteOne, s.r.o. (IČ: 27398471, se sídlem Krouzova 3038/14, 143 00 Praha-Modřany, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 110279), která pro Dermacol vykonává správu informačního systému a poskytuje IT služby, společnosti Dermacol s.r.o. (IČO: 35798734, se sídlem Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava, zapsaná v rejstříku vedeném Okresným súdem Bratislava I, vložka 22740/B), s níž má Dermacol v rámci holdingu sdílenou databázi a společnosti Alphaduct, a.s. (IČ: 26212412, se sídlem Praha 5, Plaská 622/3, PSČ 15000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6856), která Dermacol poskytuje účetní služby. Vedle právě uvedeného mohou být osobní údaje zákazníka předány/zpřístupněny i jiným poskytovatelům služeb (IT, provozovatelé webu, doručovatelé zásilek, účetní, právní či daňové služby a jiné odborné poradenství).

Soutěž

Pokud se zákazník registruje (přihlásí) do soutěže pořádané společností Dermacol, a to zejména prostřednictvím internetových stránek www.dermacol.cz, budou v souvislosti s jeho účastí v této soutěži zpracovány jeho osobní údaje, a to k účelům, k nimž poskytl zákazník souhlas. Zakliknutím políčka souhlasu se zpracováním osobních údajů a potvrzením tlačítkem „REGISTROVAT SE“ („ODESLAT“, „PŘIHLÁSIT“ a obdobně) udělí zákazník svobodný souhlas se zpracováním jeho osobních údajů pro účely účasti v soutěži (tj. např. vytvoření profilu soutěžícího, vyhodnocení výsledků soutěže, apod.). Zakliknutím políček uvedených v registračním formuláři soutěže, udělí zákazník svobodný souhlas ke zpracování osobních údajů k účelu, který je vždy uveden u příslušného políčka (např. zasílání obchodních sdělení). Pokud zákazník nezaklikne žádné z uvedených políček daných na výběr, budou jeho osobní údaje zpracovávány pouze pro účely účasti v soutěži. Pokud zákazník zaklikne jen některá políčka, budou jeho osobní údaje, vedle účelu účasti v soutěži, zpracovávány pouze k účelům uvedeným u políček, která vybral.

Osobní údaje zákazníka budou pro účely účasti v soutěži a případně další účely, k nimž zákazník prostřednictvím registračního formuláře udělí souhlas, zpracovány v rozsahu: jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa, kontaktní telefon, datum narození, datum nákupu, prodejna, ve které byl nákup uskutečněn, částka za nákup, číslo dokladu/účtenky, případně další údaje, které jsou v souvislosti se soutěží vyžadovány.

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely účasti v soutěži je udělován na dobu 5 let od ukončení soutěže. Souhlas pro případné další účely, ke kterým zákazník prostřednictvím registračního (přihlašovacího) formuláře udělí souhlas, je udělován na dobu 20 let od jeho udělení.

Pro případ, že zákazník obdrží v soutěži výhru, zákazník uděluje společnosti Dermacol zároveň s udělením souhlasu se zpracování osobních údajů pro účely účasti v soutěži souhlas se zveřejněním svého jména a příjmení na webu soutěže, webu společnosti Dermacol či na propagačních materiálech společnosti Dermacol, jakož i souhlas se zveřejněním své podobizny (např. fotografie při předávání cen) na webu či propagačních materiálech společnosti Dermacol.

Osobní údaje zákazníka mohou být dále předány/zpřístupněny společnosti SiteOne, s.r.o. (IČ: 27398471, se sídlem Krouzova 3038/14, 143 00 Praha-Modřany, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 110279), která pro Dermacol vykonává správu informačního systému a poskytuje IT služby, společnosti Dermacol s.r.o. (IČO: 35798734, se sídlem Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava, zapsaná v rejstříku vedeném Okresným súdem Bratislava I, vložka 22740/B), s níž má Dermacol v rámci holdingu sdílenou databázi a společnosti Alphaduct, a.s. (IČ: 26212412, se sídlem Praha 5, Plaská 622/3, PSČ 15000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6856), která Dermacol poskytuje účetní služby. Vedle právě uvedeného mohou být osobní údaje zákazníka předány/zpřístupněny i jiným poskytovatelům služeb (IT, provozovatelé webu, doručovatelé zásilek, účetní, právní či daňové služby a jiné odborné poradenství).

Marketingová komunikace

Vaši e-mailovou adresu můžeme také využít pro zasílání informací o produktech, novinkách, slevách a událostech na našem e-shopu na základě oprávněného zájmu. Děláme tak pro to, abychom vám poskytli co nejvíce příležitostí nakoupit zboží, které vám udělá radost. Pokud si nepřejete dostávat tuto komunikaci, můžete se kdykoliv odhlásit v patičce jakéhokoliv e-mailu. Může se stát, že v případě nové objednávky na Dermacol.cz se váš e-mail znovu dostane do databáze a marketingová komunikace vám znovu začne chodit. V tomto případě prosíme o pochopení. Jedná se o softwarový problém a snažíme se sjednat nápravu, o nedostatku nám dejte prosím vědět na eshop@dermacol.cz.

Práva zákazníka jakožto subjektu údajů

Zákazník může kdykoliv uplatnit své právo na přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 Nařízení), právo na jejich opravu (čl. 16 Nařízení), právo na jejich výmaz (čl. 17 Nařízení), právo na jejich omezení zpracování (čl. 18 Nařízení), právo na přenositelnost údajů (čl. 20 Nařízení).

Zákazník je zejména oprávněn kdykoliv bezplatně svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. Pokud si zákazník nepřeje dále zasílání obchodních sdělení, je oprávněn obrátit se na Dermacol na e-mailovou adresu eshop@dermacol.cz a zasílání bude ukončeno.

Zákazník je oprávněn požadovat přístup k osobním údajům, požadovat opravu či aktualizaci osobních údajů, požadovat doplnění neúplných osobních údajů, požádat o výmaz nebo omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, ukončení zpracování jeho osobních údajů a/nebo o jejich likvidaci, požádat o informaci o zpracování svých osobních údajů, a to zasláním žádosti na e-mailovou adresu Dermacol eshop@dermacol.cz nebo zasláním písemné žádosti na adresu sídla Dermacol. Zjistí-li nebo domnívá-li se zákazník, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s Nařízením, může požádat o vysvětlení a/nebo odstranění závadného stavu. Zákazník může rovněž podat stížnost Úřadu na ochranu osobních údajů a podnět k zahájení správního řízení ve věci ochrany osobních údajů. V zájmu co nejrychlejšího sjednání nápravy však doporučujeme nejdříve kontaktovat Dermacol.

 

 

B. POUŽÍVÁNÍ COOKIES

Webové stránky společnosti Dermacol, www.dermacol.cz, ukládají v souladu s platnou právní úpravou na zařízení uživatelů webových stránek soubory, obecně nazývané cookies.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé datové soubory, které server umisťuje do počítače či mobilního zařízení při načtení webové stránky. Tyto soubory umožňují běžné fungování webových stránek, umožňují webové stránce zapamatovat si úkony, nastavení či preference uživatele. Cookies nepředstavují nebezpečí pro počítač či mobilní zařízení, mají však význam pro ochranu soukromí, neboť umožňují ukládat informace o používání webu.

Společnost Dermacol, používá na svých webových stránkách cookies zejména pro účely řádného fungování webových stránek a přizpůsobení obsahu webových stránek preferencím uživatele.

Jaké cookies používají tyto webové stránky:

Cookies umožňující základní fungování webu

Tyto cookies jsou bezpodmínečně nutné pro fungování webových stránek a souhlas uživatele s těmito cookies není vyžadován. Bez těchto cookies nebudou některé funkce webových stránek možné.

Výkonnostní cookies

Tyto cookies shromažďují anonymní informace o navštívených stránkách. Otevřením webových stránek dáváte souhlas s umístěním těchto cookies ve vašem zařízení. Tyto soubory cookies shromažďují informace o tom, jakým způsobem návštěvník užívá webové stránky, například které stránky nejčastěji navštěvuje a zda dostává z webové stránky chybové zprávy. Tyto cookies neshromažďují identifikační údaje o uživateli, všechny informace jsou agregované a tedy anonymní. Tyto cookies se používají pouze ke zlepšení fungování webových stránek.

Funkční cookies

Tyto cookies si pamatují vaše volby a na základě toho zlepšují váš uživatelský komfort při užití webových stránek. Otevřením webových stránek dáváte souhlas s umístěním těchto cookies ve vašem zařízení.

Funkční cookies umožňují webové stránce zapamatovat si vaše volby nebo aktuální stav stránek (např. poslední zobrazená upoutávka, typ zařízení pro zobrazení webu) a tím rozšiřují vám lépe vyhovující funkcionality stránek. Tyto cookies si mohou také zapamatovat změny ve velikosti písma, fontu a dalších částí webových stránek, tak jak si je uživatel přizpůsobil. Informace shromažďované prostřednictvím těchto cookies mohou být anonymní a nesledují vaše aktivity při návštěvě jiných webových stránek.

Cookies umožňující cílení on-line reklamy

Tyto cookies shromažďují informace o vašich zvyklostech při vyhledávání a podle toho cílí reklamní sdělení relevantní k vašim zájmům a vaší osobě.

Tyto cookies jsou využívány s cílem lepšího zacílení reklamy na uživatele. Také se využívají pro omezení počtu reklamních sdělení vůči jednomu uživateli a zefektivňují reklamní kampaně. Tyto cookies jsou zpravidla umisťovány na webové stránky třetími stranami se souhlasem provozovatele webových stránek. Cookies si zapamatují, že uživatel stránku navštívil a tuto informaci pak sdílejí s dalšími subjekty. Velmi často jsou pak tyto cookies spojeny s funkcionalitou stránek zajišťovanou dalším subjektem.

Cookies třetích stran

Společnost Dermacol umožňuje některým obchodním partnerům, aby prostřednictvím jejích webových stránek používali cookies, díky nimž pak mohou společnosti poskytovat vybrané služby. Jedná se zejména o služby v oblasti analýz návštěvnosti webu, trhu a marketingové činnosti. Dále např. společnost Dermacol používá Google Analytics pro sledování návštěvnosti a provozu webových stránek.

Jak zamezit používání cookies

Ukládání a používání cookies lze zamezit nastavením webového prohlížeče uživatele. Webový prohlížeč lze zpravidla nastavit tak, aby se vždy před každým uložením cookies dotázal, zda si uživatel přeje cookies uložit, případně lze v rámci nastavení prohlížeče ukládání cookies zcela zablokovat. V těchto případech však hrozí, že části webových stránek nebudou plně funkční. Prostřednictvím webového prohlížeče lze též již uložené cookies ze zařízení vymazat.

Pro více informací k omezení používání cookies je možné navštívit webové stránky: www.youronlinechoices.com. Tyto stránky neprovozuje společnost Dermacol a nenese tudíž odpovědnost za jejich obsah.