Ochrana soukromí

INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Tyto Informace o ochraně osobních údajů (dále jen „Informace“) slouží k informování subjektu údajů o zpracování osobních údajů, které budou společnosti Dermacol, a.s., IČO: 24766208, se sídlem Výtvarná 1023/4, 161 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16659, (dále jen „Dermacol“), poskytnuty v souvislosti s užíváním webových stránek www.dermacol.cz, s uzavřením kupní smlouvy či za jiným účelem.

Společnost Dermacol zpracovává veškeré osobní údaje svých zákazníků v souladu s právními předpisy, a to zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZOÚ“), zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Společnost Dermacol přijala opatření na zabezpečení osobních údajů ve smyslu §13 ZOÚ a dbá na dodržování povinnosti mlčenlivosti a dalších pravidel etiky při práci s osobními údaji.

A. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Zákazníkem“ se pro účely této Informace rozumí fyzické osoby, které jsou uživateli internetové prodejny a webových stránek Dermacol a jejichž osobní údaje jsou společností Dermacol zpracovávány ve smyslu § 4 písm. e) ZOÚ. Zákazník je subjektem údajů ve smyslu § 4 písm. d) ZOÚ.

Společnost Dermacol je „Správcem“ osobních údajů ve smyslu §4 písm. j) ZOÚ.

Uzavření kupní smlouvy

Při prodeji zboží prostřednictvím internetového obchodu Dermacol na adrese www.dermacol.cz, je mezi zákazníkem, jakožto kupujícím, a společností Dermacol, jakožto prodávajícím, uzavřena kupní smlouva. Pro uzavření a realizaci kupní smlouvy jsou společností Dermacol v souladu s §5 odst. 2 písm. b) zákona ZOÚ, zpracovávány osobní údaje zákazníka. Realizací kupní smlouvy se rozumí zejména vyřízení objednávky, plnění ze smlouvy zahrnující např. související komunikaci se zákazníkem, předání objednávky společnosti zajišťující přepravu zboží, vedení příslušné evidence pro účely reklamací, vedení účetnictví, atd.

Registrace zákazníka

Pokud se zákazník registruje prostřednictvím internetových stránek www.dermacol.cz, budou v souvislosti s touto registrací zpracovány jeho osobní údaje, a to k účelům, s nimiž vysloví zákazník při registraci svůj souhlas. Kliknutím na tlačítko „REGISTROVAT“ vyslovuje zákazník dobrovolný souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro účely registrace (tj. např. vytvoření a vedení zákaznického účtu, získání a uplatnění kreditů, apod.). Kliknutím na políčka uvedená v registračním formuláři, uděluje zákazník dobrovolný souhlas ke zpracování osobních údajů k účelu, který je vždy uveden u příslušného políčka (např. zasílání obchodních sdělení). Pokud zákazník nezaklikne žádné z uvedených políček daných na výběr, budou jeho osobní údaje zpracovávány pouze pro účely registrace. Pokud zákazník zaklikne jen některá políčka, budou jeho osobní údaje, vedle účelu registrace, zpracovávány pouze k účelům uvedeným u políček, na která kliknul. Zákazník může registraci kdykoliv zrušit, a to výslovným a určitým projevem v písemné formě, adresovaným společnosti Dermacol, a to poštou nebo elektronicky na e-mail eshop@dermacol.cz. Zrušením registrace bude ukončeno zpracování osobních údajů zákazníka ke všem účelům, ke kterým zákazník udělil v souvislosti s registrací souhlas.

Osobní údaje zákazníka budou pro účely registrace a případně další účely, se kterými zákazník prostřednictvím registračního formuláře vysloví souhlas, zpracovány v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, kontaktní telefon, datum narození, heslo, pohlaví.

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely registrace a případné další účely, se kterými zákazník prostřednictvím registračního formuláře vysloví souhlas, je udělován na dobu trvání zákaznické registrace, nejdéle však na dobu 20 let od jeho udělení.

Jako příjemci osobních údajů ve smyslu §4 písm. o) ZOÚ, mohou být výše uvedené osobní údaje zpřístupněny společnosti Site One, s.r.o., IČ: 27398471, se sídlem Krouzova 3038/14, 143 00 Praha-Modřany, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 110279, která pro Dermacol vykonává správu informačního systému a poskytuje IT služby, a společnosti Dermacol s.r.o., IČ: 35798734, se sídlem Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava, zapsaná v rejstříku vedeném Okresným súdem Bratislava I, vložka 22740/B, s níž má Dermacol v rámci holdingu sdílenou databázi.

Soutěž

Pokud se zákazník registruje (přihlásí) do soutěže pořádané společností Dermacol, a to zejména prostřednictvím internetových stránek www.dermacol.cz, budou v souvislosti s jeho účastí v této soutěži zpracovány jeho osobní údaje, a to k účelům, s nimiž vysloví zákazník souhlas. Kliknutím na tlačítko „ODESLAT“ („REGISTROVAT“, „PŘIHLÁSIT“ a obdobně) vysloví zákazník dobrovolný souhlas se zpracováním jeho osobních údajů pro účely účasti v soutěži (tj. např. vytvoření profilu soutěžícího, vyhodnocení výsledků soutěže, apod.). Kliknutím na políčka uvedená v registračním formuláři soutěže, udělí zákazník dobrovolný souhlas ke zpracování osobních údajů k účelu, který je vždy uveden u příslušného políčka (např. zasílání obchodních sdělení). Pokud zákazník nezaklikne žádné z uvedených políček daných na výběr, budou jeho osobní údaje zpracovávány pouze pro účely účasti v soutěži. Pokud zákazník zaklikne jen některá políčka, budou jeho osobní údaje, vedle účelu účasti v soutěži, zpracovávány pouze k účelům uvedených u políček, na která kliknul.

Osobní údaje zákazníka budou pro účely účasti v soutěži a případně další účely, se kterými zákazník prostřednictvím registračního formuláře vysloví souhlas, zpracovány v rozsahu: jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa, kontaktní telefon, datum narození, datum nákupu, prodejna, ve které byl nákup uskutečněn, částka za nákup, číslo dokladu/účtenky, případně další údaje, které jsou v souvislosti se soutěží vyžadovány.

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely účasti v soutěži je udělován na dobu 5 let od ukončení soutěže. Souhlas pro případné další účely, se kterými zákazník prostřednictvím registračního (přihlašovacího) formuláře vysloví souhlas, je udělován na dobu 20 let od jeho udělení.

Pro případ, že zákazník obdrží v soutěži výhru, zákazník uděluje společnosti Dermacol zároveň s udělením souhlasu se zpracování osobních údajů pro účely účasti v soutěži souhlas se zveřejněním svého jména a příjmení na webu soutěže, webu společnosti Dermacol či na propagačních materiálech společnosti Dermacol, jakož i souhlas se zveřejněním své podobizny (např. fotografie při předávání cen) na webu či propagačních materiálech společnosti Dermacol.

Jako příjemci ve smyslu §4 písm. o) ZOÚ, mohou být výše uvedené osobní údaje zpřístupněny společnosti One-Side, s.r.o., IČ: 27398471, se sídlem Krouzova 3038/14, 143 00 Praha-Modřany, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 110279, která pro Dermacol vykonává správu informačního systému a poskytuje IT služby, a společnosti Dermacol s.r.o., IČ: 35798734, se sídlem Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava, zapsaná v rejstříku vedeném Okresným súdem Bratislava I, vložka 22740/B, s níž má Dermacol v rámci holdingu sdílenou databázi.

Práva zákazníka jakožto subjektu údajů

Zákazník může kdykoliv uplatnit svá práva dle §11, §12 a §21 ZOÚ. Zákazník je zejména oprávněn kdykoliv bezplatně svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat, požadovat přístup k osobním údajům, požadovat opravu nesprávných či neaktuálních osobních údajů, požadovat doplnění neúplných osobních údajů, požádat o blokování, ukončení zpracování jeho osobních údajů a/nebo o jejich likvidaci, požádat o informaci o zpracování svých osobních údajů, atd., a to zasláním žádosti na e-mailovou adresu Dermacol eshop@dermacol.cz nebo zasláním písemné žádosti na adresu sídla Dermacol. Zjistí-li nebo domnívá-li se zákazník, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, může požádat o vysvětlení a/nebo odstranění závadného stavu. Zákazník může rovněž dát Úřadu na ochranu osobních údajů podnět k zahájení správního řízení ve věci ochrany osobních údajů.

 

 

B. POUŽÍVÁNÍ COOKIES

Webové stránky společnosti Dermacol, www.dermacol.cz, ukládají v souladu s platnou právní úpravou na zařízení uživatelů webových stránek soubory, obecně nazývané cookies.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé datové soubory, které server umisťuje do počítače či mobilního zařízení při načtení webové stránky. Tyto soubory umožňují běžné fungování webových stránek, umožňují webové stránce zapamatovat si úkony, nastavení či preference uživatele. Cookies nepředstavují nebezpečí pro počítač či mobilní zařízení, mají však význam pro ochranu soukromí, neboť umožňují ukládat informace o používání webu.

Společnost Dermacol, používá na svých webových stránkách cookies zejména pro účely řádného fungování webových stránek a přizpůsobení obsahu webových stránek preferencím uživatele.

Jaké cookies používají tyto webové stránky:

Cookies umožňující základní fungování webu

Tyto cookies jsou bezpodmínečně nutné pro fungování webových stránek a souhlas uživatele s těmito cookies není vyžadován. Bez těchto cookies nebudou některé funkce webových stránek možné.

Výkonnostní cookies

Tyto cookies shromažďují anonymní informace o navštívených stránkách. Otevřením webových stránek dáváte souhlas s umístěním těchto cookies ve vašem zařízení. Tyto soubory cookies shromažďují informace o tom, jakým způsobem návštěvník užívá webové stránky, například které stránky nejčastěji navštěvuje a zda dostává z webové stránky chybové zprávy. Tyto cookies neshromažďují identifikační údaje o uživateli, všechny informace jsou agregované a tedy anonymní. Tyto cookies se používají pouze ke zlepšení fungování webových stránek.

Funkční cookies

Tyto cookies si pamatují vaše volby a na základě toho zlepšují váš uživatelský komfort při užití webových stránek. Otevřením webových stránek dáváte souhlas s umístěním těchto cookies ve vašem zařízení.

Funkční cookies umožňují webové stránce zapamatovat si vaše volby nebo aktuální stav stránek (např. poslední zobrazená upoutávka, typ zařízení pro zobrazení webu) a tím rozšiřují vám lépe vyhovující funkcionality stránek. Tyto cookies si mohou také zapamatovat změny ve velikosti písma, fontu a dalších částí webových stránek, tak jak si je uživatel přizpůsobil. Informace shromažďované prostřednictvím těchto cookies mohou být anonymní a nesledují vaše aktivity při návštěvě jiných webových stránek.

Cookies umožňující cílení on-line reklamy

Tyto cookies shromažďují informace o vašich zvyklostech při vyhledávání a podle toho cílí reklamní sdělení relevantní k vašim zájmům a vaší osobě.

Tyto cookies jsou využívány s cílem lepšího zacílení reklamy na uživatele. Také se využívají pro omezení počtu reklamních sdělení vůči jednomu uživateli a zefektivňují reklamní kampaně. Tyto cookies jsou zpravidla umisťovány na webové stránky třetími stranami se souhlasem provozovatele webových stránek. Cookies si zapamatují, že uživatel stránku navštívil a tuto informaci pak sdílejí s dalšími subjekty. Velmi často jsou pak tyto cookies spojeny s funkcionalitou stránek zajišťovanou dalším subjektem.

Cookies třetích stran

Společnost Dermacol umožňuje některým obchodním partnerům, aby prostřednictvím jejích webových stránek používali cookies, díky nimž pak mohou společnosti poskytovat vybrané služby. Jedná se zejména o služby v oblasti analýz návštěvnosti webu, trhu a marketingové činnosti. Dále např. společnost Dermacol používá Google Analytics pro sledování návštěvnosti a provozu webových stránek.

Jak zamezit používání cookies

Ukládání a používání cookies lze zamezit nastavením webového prohlížeče uživatele. Webový prohlížeč lze zpravidla nastavit tak, aby se vždy před každým uložením cookies dotázal, zda si uživatel přeje cookies uložit, případně lze v rámci nastavení prohlížeče ukládání cookies zcela zablokovat. V těchto případech však hrozí, že části webových stránek nebudou plně funkční. Prostřednictvím webového prohlížeče lze též již uložené cookies ze zařízení vymazat.

Pro více informací k omezení používání cookies je možné navštívit webové stránky: www.youronlinechoices.com. Tyto stránky neprovozuje společnost Dermacol a nenese tudíž odpovědnost za jejich obsah.